Kirjoitus PS-lehteen 9.10.2008

Hyvinvointi ja terveys 

Valmisteilla on uusi terveydenhuoltolaki, jossa korostuu kunnan päättäjien ja johtavien virkamiesten vastuu. Lain mukaan kuntien on seurattava asukkaidensa terveydentilaa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä.  Kaikissa kunnan toiminnoissa on huomioitava terveysnäkökohdat  ja terveyden edistämisestä on laadittava suunnitelmat, jotka hyväksytään valtuustossa osana kuntastrategiaa.

”Vaikka nämä säädökset ovatkin osa terveydenhuoltolakia,  niin terveyden edistäminen koskettaa laajasti koko kuntaa, ei ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa – kaavoituksessa, liikenneratkaisuissa, koulutuksessa ja vapaa-ajan palveluissa”, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko, vieraillessaan Ikaalisissa Sata-Häme Soi-juhlissa viime kesänäHyvinvointi ja terveys ovat arvoja , eikä niiden merkitystä voi koskaan täysin rahassa mitata.
 

Tavoitteena hyvinvoiva ja terve Ikaalinen.

 
Ikaalinen, niin kuin muutkin kunnat, on vakavien kysymysten edessä. Miten vähennetään sairauksia ja niistä aiheutuvaa palvelujen tarvetta? Miten turvataan jatkossa laadukkaat palvelut? Mistä saadaan riittävästi auttavia käsiä? Miten taataan sosiaaliturvan kestävyys? Miten vähennetään pahoinvointia ja syrjäytymistä? Miten lisätään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta? Me Ikaalisissa olemme näiden kysymysten edessä! 
Henkilökohtainen mielipiteeni on aina ollut , että terveyden edistäminen ei ainoastaan ole  terveydenhuollon tehtävä, vaan se on otettava huomioon jokaisessa hallintokunnassa,  päätöksiä tehtäessä.
Terveyttä voidaan edistää ja sairauksia ehkäistä myös muilla kuin terveyspalvelujen keinoilla – esim. hyvällä ympäristö- ja liikennesuunnittelulla, rakentamalla turvallisia kevyen liikenteen väyliä, pitämällä huolta lähiliikuntapaikoista ja lenkkipoluista, panostamalla koulutukseen ja sivistykseen: kansalaisopisto , kirjasto  ja  muut kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelu ja nuorisotoimi.  Ikäihmistenkin itsenäisen suoriutumisen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi on paljon tehtävissä.

Paras lääke on toiset ihmiset ja yhteisöt  kaikenikäisten yksinäisyyteen, eristyneisyyteen ja masennukseen.

Terveydenhoito on halvempaa kuin sairaudenhoito.